Borger-, interessent- og politikerinddragelse

Jeg tilbyder bistand med at tilrettelægge den rigtige inddragelsesproces i både kommune- og lokalplanlægningen. Tidlig dialog og forventningsafstemning giver den bedste forudsætning for et godt samarbejde og en god kommune- og lokalplanlægning. Der er mange måder at gøre det på. Det kan fx være

  • Workshops hvor politikere, interessenter og borgere blandes og drøfter forskellige temaer med debatoplæg.
  • Traditionelt borgermøde hvor borgmesteren byder velkommen og forvaltningen præsenterer planen for borgerne som så får mulighed for at kommentere på det.
  • Seminar for Kommunalbestyrelsen, hvor politikerne får mulighed får at drøfte emner med hinanden og forvaltningen.

Få mennesker til at mødes, på den bedste måde for projektet

Både i Kommune-og lokalplanlægningen er det vigtigt at vurdere hvilken type inddragelse og hvem der skal inddrages på det givne tidspunkt.

Der er forskel på, hvornår i processen, det er oplagt at inddrage de forskellige grupper. Generelt er det dog vigtigt at hive fat i alle grupper tidligt i forløbet med at udarbejde henholdsvis planstrategi og kommuneplan. Kun på den måde kan der blive tale om en egentlig inddragelse på et tidspunkt, hvor det er muligt at påvirke og komme med indspark til det endelige produkt. Det er ikke tilfældet i høringsfasen, når planen er skrevet og ligger klar til beslutning hos politikerne.

Derudover er det væsentligt at huske på, at når folk først har været inddraget og er blevet bedt om at komme med input, så må der ikke gå for lang tid, før de får en tilbagemelding om, hvordan deres bidrag bliver anvendt. I sagens natur er udarbejdelsen af fx kommuneplanen en langstrakt proces, hvor den færdige plan ikke kan foreligge umiddelbart efter inddragelsen i starten af processen. Så meget desto vigtigere er det, at fx borgere og interessenter får en anden type tilbagemelding kort efter inddragelsen.

Politikerne bør generelt inddrages i arbejdet med planprocesser. Især i kommuneplanprocessen skal politikerne inddrages tidligt.

Politikerne er naturligt dem, der skal tage stilling til, hvilke temaer og visioner, der skal præge planstrategien og dermed kommunens overordnede mål og arbejde i de kommende år. Det kan fx ske ved at opstille en række scenarier eller temaer, som politikerne konkret kan forholde sig til og vurdere, om de ønsker inddraget i kommuneplanstrategien eller ej.

De samme forhold gør sig gældende for arbejdet med kommuneplanen. Her vil inddragelsen af politikerne i vid udstrækning være forbundet med konkrete valg af de indsatser, der skal opfylde de overordnede visioner for kommunens udvikling. Også her er det væsentligt at inddrage politikerne så tidligt i processen, at selve skriveprocessen endnu ikke er påbegyndt.

Derudover kan politikerne naturligt inddrages igen, når der undervejs i arbejdet med planstrategi og kommuneplan opstår konkrete spørgsmål og dilemmaer inden for de valgte temaer, som kræver en politisk stillingtagen.

I lokalplanlægningen er det en god ide at have en politisk vedtaget lokalplan prioriteringsliste, der angiver hvilke lokalplaner der har politisk prioritering og i hvilken rækkefølge de skal udarbejdes samt tidsplan. Så sikres politikerne indflydelse på hvilke lokalplaner der prioriteres samt et overblik over de igangsatte lokalplaner i kommunen. Dette viser sig ofte at være et nødvendigt og værdifuldt styringsredskab.

I den lovpligtige høringsperiode for den enkelte lokalplan er det vigtigt at politikerne gør sig synlige og møder borger og andre interessenter til dialog om det konkrete planforslag.