Jura, plan- og byggeloven

Jeg tilbyder bistand til løsning af følgende sagstyper med hjemmel i Plan- og Byggeloven:

  • Dispensationer og planmæssige afgørelser
  • Landzonetilladelser
  • Helhedsvurderinger
  • Lettere byggetilladelser
  • Udstykningstilladelser

Få en sagsbehandler med sans for den gode dialog

Som planmedarbejder og byggesagsbehandler er der ofte store byrder af sagsbehandling.

Det er afgørende, at afgørelser er oplyst og velbegrundet og at sagsprocedure er juridisk korrekt udført.

Mangelfuld sagsbehandling, der ikke er truffet på juridisk rigtig grundlag kan blive underkendt i Planklagenævnet eller Statsforvaltningen og blive hjemsendt til fornyet behandling.

God sagsbehandling bygger på den gode gode dialog med projektets parter med udgangspunkt i principperne i Forvaltnings- og Offentlighedsloven. Sagen skal være ordentlig oplyst og der skal eventuelt laves partshøring eller naboorientering.

Afgørelsen skal begrundes med hjemmel i Plan- og Byggeloven. Det skal endvidere vurderes om sagen skal forelægges for politiske udvalg eller om der er delegeret kompetence til at træffe en administrativ afgørelse.