Kommune- & lokalplanlægning

Jeg tilbyder bistand til fx. tegnestuer eller kommuner til at udarbejde kommune- og lokalplaner. Jeg tilbyder også bistand til at gennemføre hele planprocessen til endelig vedtagelse.

En kommune- og lokalplanproces er en større proces der minimum tager 7-8 måneder fra indledende forslag til endelig vedtaget og offentliggjort plan, der typisk indeholder følgende:

  • Eventuelle forarbejder og analyse af områdets karakter og bevaringsværdier
  • Udarbejdelse af kommune- eller lokalplanforslag og eventuel miljøvurdering
  • Politisk fremlæggelse af planforslag til offentlig høring i 8 uger
  • Borgerinddragelse i høringsperioden
  • Behandling af eventuelle høringssvar
  • Politisk fremlæggelse af planforslag til endelig vedtagelse

Kommuneplan med fokus og retning

Kommuneplanen viser kommunalbestyrelsens beslutninger om arealanvendelsen i kommunen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn. Den danner ramme for lokalplanlægningen, som i den forbindelse er fastlagt. Kommuneplanen er det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge og vejlovgivningen.

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, hvor der tages stilling til om det skal være en fuld- eller delvis revision. En delvis revision kan fx være en Kommuneplan, der har fokus på enkelte temaer og udviklingsområder i byen. Rammerne skal opdateres og ændres så de passer til de nuværende forhold og den udvikling der ønskes videre frem. Det letter arbejdet både for planlæggere og byggesagsbehandlere når rammerne forholder sig præcist og klart til de forskellige bydelsområder.

Når Kommuneplanen revideres hvert 4. år er planstrategien et vigtigt styreredskab i starten af kommuneplanprocessen, da den danner baggrund for de emner der har fokus i den kommende kommuneplan.

Jeg tilbyder bistand til alle dele af kommuneplanprocessen. Både til at udarbejde planstrategien forud for en kommuneplanproces og når kommuneplanen skal udarbejdes hvad enten det er en helt ny kommuneplan eller en delvis revision fx med fokus på enkelte temaer. Det kan fx være temaer der sikrer forbedret adgang og kvalitet i kommunens naturområder samt temaer der sikrer fortsat attraktive boligområder og levende byrum.

En kommuneplan proces er en større proces, hvor kommunens fagområder typisk levere bidrag til Kommuneplanen indenfor deres fagområde.  Det er også vigtigt at inddrage politikere og andre interessenter tidligt i processen så de får ejerskab og indflydelse på planens fokus og indhold. En kommuneplanproces tager typisk ca. 1 år fra indledende forslag til planstrategi, inddragelse af fagområder, politikere, interessenter og borgere, til en endelig vedtaget og offentliggjort Kommuneplan.

Kunsten at lave en god lokalplan

Der findes ikke en standard opskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Der kan være tale om en bevarende lokalplan, en mere enkel og afgrænset lokalplan for fx et nyt boligområde eller en ny lokalplan for et større område, der skal erstatte en forældet byplanvedtægt. Det er vigtigt at gå til opgaven med både analytisk, kritisk og kreativ tænkning. Hvordan skal området udvikle sig? Hvilke af stedets kvaliteter ønskes bevaret og styrket. Hvordan formuleres lokalplanen så redegørelsen understøtter bestemmelserne. Bestemmelserne skal være i overensstemmelse med Planloven og være entydigt formuleret så vejen banes for den udvikling, der ønskes i området.

Til tider er det nødvendigt at lave en analyse eller helhedsplan før den egentlige lokalplan kan igangsættes. I denne analyse dannes et overblik over hvad der er typisk for området og som ønskes bevaret og videreført i den nye lokalplan. Det kan være bygningstræk, der ønskes bevaret eller fx grønne træk, grundstørrelser, og bygningers omfang og placering. Dette forarbejde er typisk nødvendigt for bevarende lokalplaner eller revision af større områder, der har været omfattet af en ældre og mere overordnet byplanvedtægt.

Nogle lokalplaner kræver mindre ændringer i kommuneplanens rammer. I sådanne tilfælde skal der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med den nye lokalplan.